Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
674/2014 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby 139 17.12.2014
673/2014 k vzdaniu sa funkcie prednostu Okresného úradu Partizánske a Košice a návrhu na vymenovanie prednostov týchto okresných úradov 139 17.12.2014
672/2014 k návrhu na vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR 139 17.12.2014
671/2014 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov 139 17.12.2014
670/2014 k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade SR 139 17.12.2014
669/2014 k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie 139 17.12.2014
668/2014 k návrhu na zníženie sumy a zmenu termínu splatnosti návratnej finančnej výpomoci poskytnutej mestu Žilina 139 17.12.2014
667/2014 k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z rokov 2012 a 2013 v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 139 17.12.2014
666/2014 k návrhu na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014 139 17.12.2014
665/2014 k Národnej stratégii zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020 139 17.12.2014
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 31