Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
65/2015 k Zámerom prevodu majetkových účastí Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom hospodárstva SR a Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a návrhu postupu naloženia s majetkovými účasťami v tejto spoločnosti 146 11.02.2015
64/2015 k návrhu na vymenovanie člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska 146 11.02.2015
63/2015 k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2015 146 11.02.2015
62/2015 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 146 11.02.2015
61/2015 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 146 11.02.2015
60/2015 k návrhu zákona o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov 146 11.02.2015
59/2015 k návrhu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na rok 2015 146 11.02.2015
58/2015 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 329/2003 Z. z. 146 11.02.2015