Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
159/2015 k vyjadreniu vlády Slovenskej republiky k sťažnosti prof. JUDr. Jána Mazáka, PhD. podanej podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, sp. zn. Rvp 2963/2015-17 154 01.04.2015
158/2015 k návrhu na zmenu schváleného rozpočtu Environmentálneho fondu na rok 2015 154 01.04.2015
157/2015 k návrhu na vydanie rozhodnutia o prevode majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a o zmene rozhodnutí vydaných na základe uznesenia vlády SR č. 547 z 12. júla 2000 154 01.04.2015
156/2015 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 142 z 18. februára 2009 a č. 593 z 31. októbra 2012 154 01.04.2015
155/2015 k návrhu Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 - 2020 154 01.04.2015
154/2015 k návrhu Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 154 01.04.2015
153/2015 k Analýze kvantifikácie stavov administratívnych kapacít a potreby ich úpravy, týkajúcich sa riadenia a implementácie operačných programov cieľa 2 - Európska územná spolupráca, Programu rozvoja vidieka a Operačného programu Rybné hospodárstvo v rozpočtovej kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súvislosti s programovým obdobím 2014 - 2020 154 01.04.2015
152/2015 k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2015 154 01.04.2015
151/2015 k Správe o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie za rok 2014 154 01.04.2015
150/2015 k Štvrtej správe o implementácii Medzinárodného Paktu o občianskych a politických právach v Slovenskej republike 154 01.04.2015
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 16