Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
172/2015 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb 155 08.04.2015
171/2015 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka 155 08.04.2015
170/2015 k návrhu Koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie na roky 2015 až 2020 155 08.04.2015
169/2015 k Správe o plnení úloh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2012 – 2014 155 08.04.2015
168/2015 k Správe o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov SR v oblasti politiky zmeny klímy za rok 2014 155 08.04.2015
167/2015 k návrhu na zrušenie úlohy č. 5 v mesiaci november z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014 a úlohy č. 7 v mesiaci marec z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015 155 08.04.2015
166/2015 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov 155 08.04.2015
165/2015 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z. 155 08.04.2015
164/2015 k návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce 155 08.04.2015
163/2015 k Návrhu účasti delegácie SR na druhom zasadnutí Prípravného výboru konferencie Habitat III 14. až 16. apríla 2015 a 25. zasadnutí Riadiacej rady Programu Organizácie Spojených národov pre bývanie a ľudské sídla UN-HABITAT 17. až 23. apríla 2015 v Nairobi, Keňa 155 08.04.2015
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 13