Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
290/2015 k návrhu legislatívneho zámeru zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 164 27.05.2015
289/2015 k Informácii o zámere prípravy návrhu opatrení na zvýšenie bezpečnosti dodávok zemného plynu 164 27.05.2015
288/2015 k Návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2015 164 27.05.2015
287/2015 k návrhu na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v boji proti nelegálnej migrácii 164 27.05.2015
286/2015 k návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne 164 27.05.2015
285/2015 k Návrhu ďalšieho postupu v projekte Cyklotrónového centra Slovenskej republiky 164 27.05.2015
284/2015 k návrhu zákona o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania 164 27.05.2015
283/2015 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 164 27.05.2015
282/2015 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 164 27.05.2015
281/2015 k Správe o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2014 164 27.05.2015
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 30