Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
305/2015 k návrhu na odvolanie a menovanie predstaviteľa Slovenskej republiky v Dunajskej komisii 165 03.06.2015
304/2015 k správe o plnení Akčného plánu na roky 2012 – 2014 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2008 – 2014 a návrhu aktualizácie Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015 – 2021 a jeho Akčného plánu pre mokrade na roky 2015 – 2018 165 03.06.2015
303/2015 k návrhu na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách so susednými štátmi 165 03.06.2015
302/2015 k Návrhu na vymenovanie podpredsedu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky a ďalších členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky 165 03.06.2015
301/2015 k návrhu Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe 165 03.06.2015
300/2015 k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2015 165 03.06.2015
299/2015 k Správe o výsledku posúdenia dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou 165 03.06.2015
298/2015 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2011 Z. z. 165 03.06.2015
297/2015 k návrhu na ratifikáciu Dohovoru Organizácie Spojených národov o jurisdikčných imunitách štátov a ich majetku 165 03.06.2015
296/2015 k Správe o vyhodnotení úloh aktualizácie Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR 165 03.06.2015
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 15