Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
294/2015 k Analytickému vyhodnoteniu výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2014 165 03.06.2015
300/2015 k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2015 165 03.06.2015
295/2015 k Návrhu 1. modifikácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 165 03.06.2015
305/2015 k návrhu na odvolanie a menovanie predstaviteľa Slovenskej republiky v Dunajskej komisii 165 03.06.2015
303/2015 k návrhu na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách so susednými štátmi 165 03.06.2015
297/2015 k návrhu na ratifikáciu Dohovoru Organizácie Spojených národov o jurisdikčných imunitách štátov a ich majetku 165 03.06.2015
291/2015 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici 165 03.06.2015
292/2015 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Rakúskou republikou o trojštátnom hraničnom bode Dyje-Morava 165 03.06.2015
302/2015 k Návrhu na vymenovanie podpredsedu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky a ďalších členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky 165 03.06.2015
298/2015 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2011 Z. z. 165 03.06.2015
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 15