Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
334/2015 k Správe o plnení úloh vyplývajúcich z materiálu Príprava Slovenskej republiky na plnenie úloh v oblasti kybernetickej obrany vyplývajúcich z cieľov spôsobilostí Slovenskej republiky 167 17.06.2015
333/2015 k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu štátu v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky 167 17.06.2015
332/2015 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 167 17.06.2015
331/2015 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 167 17.06.2015
330/2015 k Účtovnej závierke Slovenského pozemkového fondu k 31. decembru 2014 a návrhu na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2014 167 17.06.2015
329/2015 k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie 167 17.06.2015
328/2015 k návrhu Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015 - 2020 167 17.06.2015
327/2015 k návrhu na zrušenie úlohy č. 5 v mesiaci jún z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015 167 17.06.2015
326/2015 k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2015 167 17.06.2015
325/2015 k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v dňoch 25. - 26. júna 2015 v Bruseli 167 17.06.2015
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 15