Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
326/2015 k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2015 167 17.06.2015
328/2015 k návrhu Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015 - 2020 167 17.06.2015
333/2015 k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu štátu v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky 167 17.06.2015
332/2015 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 167 17.06.2015
329/2015 k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie 167 17.06.2015
320/2015 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o leteckých dopravných službách 167 17.06.2015
323/2015 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva financií Slovenskej republiky 167 17.06.2015
324/2015 k návrhu na zrušenie úloh C.5., C.6. a C.9. z uznesenia vlády SR č. 191 z 23. apríla 2014 k návrhu Koncepcie rozvoja kapitálového trhu 167 17.06.2015
327/2015 k návrhu na zrušenie úlohy č. 5 v mesiaci jún z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015 167 17.06.2015
321/2015 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie 167 17.06.2015
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 15