Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
362/2015 k návrhu na poskytnutie stimulov na výskum a vývoj pre spoločnosť AeroMobil R&D, s. r. o., Bratislava 169 01.07.2015
361/2015 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 169 01.07.2015
360/2015 k návrhu na uzavretie Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a Hospodárskym a sociálnym výborom Slovenskej republiky 169 01.07.2015
359/2015 k Správe o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016 za rok 2014 169 01.07.2015
358/2015 k Návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku 169 01.07.2015
357/2015 k návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou 169 01.07.2015
356/2015 k návrhu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o určení príslušného ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 169 01.07.2015
355/2015 k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z rokov 2013 a 2014 v kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 169 01.07.2015
354/2015 k Východiskám 18-mesačného programu Rady EÚ – príspevok Slovenskej republiky 169 01.07.2015
353/2015 k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2015 169 01.07.2015
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 24