Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
478/2015 k Aktualizácii správy o postupe vyraďovania jadrových elektrární 173 26.08.2015
477/2015 k návrhu aktualizácie zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany 173 26.08.2015
476/2015 k návrhu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 173 26.08.2015
475/2015 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 173 26.08.2015
474/2015 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov 173 26.08.2015
473/2015 k Návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2015 173 26.08.2015
472/2015 k návrhu na zabezpečenie postupov pri odkupovaní pohľadávok nezabezpečených veriteľov podnikov v reštrukturalizácií 173 26.08.2015
471/2015 k návrhu nominácie kandidáta Slovenskej republiky Ladislava Balka za člena Európskeho Dvora audítorov 173 26.08.2015
470/2015 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov 173 26.08.2015
469/2015 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 173 26.08.2015
Stránka: 1 z 7 / Záznamy: 1 - 10 z 63