Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
625/2015 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov 186 18.11.2015
624/2015 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov 186 18.11.2015
623/2015 k návrhu na späťvzatie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1702) a vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1703) z ďalšieho ústavného prerokúvania v Národnej rade SR 186 18.11.2015
622/2015 k Informácii o posúdení možnosti navýšenia majetkovej účasti štátu v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. 186 18.11.2015
621/2015 k Zdôvodneniu výšky dlhu a návrh opatrení na jeho zníženie 186 18.11.2015
620/2015 k návrhu na zrušenie úlohy č. 7 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015 - predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 186 18.11.2015
619/2015 k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2015 186 18.11.2015
618/2015 k Návrhu na uznanie ruského jazyka a srbského jazyka za menšinové jazyky v Slovenskej republike v zmysle časti II Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov 186 18.11.2015
617/2015 k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach územných obvodov okresných úradov Gelnica, Komárno, Prešov, Liptovský Mikuláš, Sabinov a Námestovo 186 18.11.2015
616/2015 k návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky vzdelávania, vedy, športu a mládeže 186 18.11.2015
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 12