Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
11/2016 k Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2015 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2016 193 13.01.2016
12/2016 k Akčnému plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie na roky 2016 - 2018 193 13.01.2016
13/2016 k Správe o stave siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí v roku 2015 a východiská pre jej ďalší rozvoj 193 13.01.2016
14/2016 k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2016 193 13.01.2016
15/2016 k návrhu aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky na roky 2016 - 2018 193 13.01.2016
16/2016 ku Koncepcii rozvoja práce s mládežou na roky 2016 - 2020 193 13.01.2016
17/2016 k návrhu Rokovacieho poriadku Výboru Bezpečnostnej rady SR pre energetickú bezpečnosť 193 13.01.2016
18/2016 k Návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii pre spoločnosť Jaguar Land Rover Slovakia s. r. o., so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava 193 13.01.2016
19/2016 k návrhu na vymenovanie plk. JUDr. Csabu Faragóa, riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, plk. JUDr. Vladimíra Šramku, riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, plk. JUDr. Mariana Slobodníka, riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, plk. Juraja Bukuša, policajného pridelenca v činnej zálohe s výkonom funkcie na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Budapešti do hodnosti generála 193 13.01.2016
Stránka: 2 z 2 / Záznamy: 11 - 19 z 19