Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
12/2016 k Akčnému plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie na roky 2016 - 2018 193 13.01.2016
8/2016 k Aktualizácii súboru indikátorov stavu a ochrany biodiverzity na Slovensku 193 13.01.2016
14/2016 k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2016 193 13.01.2016
11/2016 k Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2015 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2016 193 13.01.2016
3/2016 k Národnej stratégii manažmentu bezpečnostných rizík Slovenskej republiky 193 13.01.2016
5/2016 k návrhu Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie na roky 2016 - 2019 193 13.01.2016
15/2016 k návrhu aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky na roky 2016 - 2018 193 13.01.2016
1/2016 k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií 193 13.01.2016
2/2016 k návrhu na uzavretie Protokolu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a trestných z 12. augusta 1982 193 13.01.2016
18/2016 k Návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii pre spoločnosť Jaguar Land Rover Slovakia s. r. o., so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava 193 13.01.2016
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 19