Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
95/2016 k Východiskám implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj 200 02.03.2016
86/2016 k Tretej správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky 200 02.03.2016
83/2016 k Správe o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady v dňoch 18. a 19. februára 2016 200 02.03.2016
81/2016 k Správe o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2015 200 02.03.2016
82/2016 k Správe o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2015 200 02.03.2016
92/2016 k návrhu Štatútu Národného bezpečnostného úradu 200 02.03.2016
94/2016 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb 200 02.03.2016
79/2016 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu 200 02.03.2016
78/2016 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na trhu 200 02.03.2016
96/2016 k návrhu na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015 v znení bodu B.3. uznesenia vlády SR č. 9 z 13. januára 2016 a zrušenie úlohy v bode B.8. uznesenia vlády SR č. 172 zo 16. apríla 2014 200 02.03.2016
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 21