Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
604/2016 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 40 14.12.2016
603/2016 k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 40 14.12.2016
602/2016 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 40 14.12.2016
601/2016 k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 40 14.12.2016
600/2016 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 40 14.12.2016
599/2016 k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 40 14.12.2016
598/2016 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2008 Z. z. – nové znenie 40 14.12.2016
597/2016 k návrhu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na elimináciu následkov požiaru budovy Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 40 14.12.2016
596/2016 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov -nové znenie 40 14.12.2016
595/2016 k návrhu tvorby pohotovostných zásob na roky 2017 - 2018 40 14.12.2016
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 37