Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
594/2016 k národnému programu kvality Slovenskej republiky – Stratégia zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií 2017 – 2021 40 14.12.2016
593/2016 k návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky, na zmenu Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre podporu najmenej rozvinutých okresov a na odvolanie a vymenovanie predsedu medzirezortnej pracovnej skupiny pre koordináciu činnosti ústredných orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory najmenej rozvinutým okresom 40 14.12.2016
592/2016 k návrhu Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2017 40 14.12.2016
591/2016 k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie 40 14.12.2016
590/2016 k národnému akčnému plánu pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 40 14.12.2016
589/2016 k návrhu na uzavretie dodatku č. 1 ku koncesnej zmluve – koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice, projekt PPP 40 14.12.2016
588/2016 k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Martin, Podháj – modernizácia vykurovania areálu 40 14.12.2016
587/2016 k mávrhu Správy o plnení opatrení Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu 40 14.12.2016
586/2016 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2017 40 14.12.2016
585/2016 k správe o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od januára 2016 do konca júna 2016 40 14.12.2016
Stránka: 2 z 4 / Záznamy: 11 - 20 z 37