Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
577/2016 k mávrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby 40 14.12.2016
587/2016 k mávrhu Správy o plnení opatrení Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu 40 14.12.2016
590/2016 k národnému akčnému plánu pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 40 14.12.2016
594/2016 k národnému programu kvality Slovenskej republiky – Stratégia zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií 2017 – 2021 40 14.12.2016
570/2016 k návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov - nové znenie 40 14.12.2016
597/2016 k návrhu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na elimináciu následkov požiaru budovy Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 40 14.12.2016
604/2016 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 40 14.12.2016
602/2016 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 40 14.12.2016
600/2016 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 40 14.12.2016
591/2016 k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie 40 14.12.2016
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 37