Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
217/2001 k harmonogramu opatrení na ďalší postup transformácie štátnych podnikov vodární a kanalizácií bezodplatným prevodom majetku štátu na obce 144 07.03.2001
211/2001 k návrhom legislatívneho zámeru zákona o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu a legislatívneho zámeru zákona o environmentálnom označovaní výrobkov 144 07.03.2001
230/2001 k návrhu dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2001 144 07.03.2001
232/2001 k návrhu Koncepcie rovnosti príležitostí žien a mužov 144 07.03.2001
225/2001 k návrhu na poskytnutie finančnej podpory pre operáciu ZEÚ MAPE v Albánsku 144 07.03.2001
221/2001 k návrhu na riešenie úhrady výdavkov v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami na území Slovenskej republiky 144 07.03.2001
219/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o uľahčení životne dôležitých civilných cezhraničných prepráv 144 07.03.2001
216/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Vranov nad Topľou – časť Zubné stredisko Vranov nad Topľou 144 07.03.2001
226/2001 k návrhu na zmenu gestora úlohy B.101 a zmenu znenia úloh B.107 a B.109 uznesenia vlády SR č. 17 z 10. 1. 2001 k prioritným úlohám vlády SR vyplývajúcim z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii z 8. 11. 2000 144 07.03.2001
215/2001 k návrhu na zmenu zmluvných podmienok Mandátnej zmluvy na zabezpečenie vysporiadania časti pohľadávky Slovenskej republiky voči Ruskej federácii uzatvorenej medzi Ministerstvom financií SR a Devín bankou a.s. dňa 11. 8. 2000 predĺžením termínu na zabezpečenie vysporiadania pohľadávky 144 07.03.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 24