Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
218/2001 k návrhu úpravy žiackych časových cestovných lístkov týždenných a mesačných 144 07.03.2001
209/2001 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (tlač 903) 144 07.03.2001
210/2001 k návrhu poslancov Národnej rady SR Anny Malíkovej a Jozefa Prokeša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov (tlač 904) 144 07.03.2001
213/2001 k návrhu opatrení, ktorými sa stanoví nový rámec pre činnosť poradných a koordinačných orgánov vlády v súlade s dokumentom Audit 144 07.03.2001
215/2001 k návrhu na zmenu zmluvných podmienok Mandátnej zmluvy na zabezpečenie vysporiadania časti pohľadávky Slovenskej republiky voči Ruskej federácii uzatvorenej medzi Ministerstvom financií SR a Devín bankou a.s. dňa 11. 8. 2000 predĺžením termínu na zabezpečenie vysporiadania pohľadávky 144 07.03.2001
226/2001 k návrhu na zmenu gestora úlohy B.101 a zmenu znenia úloh B.107 a B.109 uznesenia vlády SR č. 17 z 10. 1. 2001 k prioritným úlohám vlády SR vyplývajúcim z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii z 8. 11. 2000 144 07.03.2001
216/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Vranov nad Topľou – časť Zubné stredisko Vranov nad Topľou 144 07.03.2001
219/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o uľahčení životne dôležitých civilných cezhraničných prepráv 144 07.03.2001
221/2001 k návrhu na riešenie úhrady výdavkov v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami na území Slovenskej republiky 144 07.03.2001
225/2001 k návrhu na poskytnutie finančnej podpory pre operáciu ZEÚ MAPE v Albánsku 144 07.03.2001
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 24