Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
209/2001 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (tlač 903) 144 07.03.2001
210/2001 k návrhu poslancov Národnej rady SR Anny Malíkovej a Jozefa Prokeša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov (tlač 904) 144 07.03.2001
211/2001 k návrhom legislatívneho zámeru zákona o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu a legislatívneho zámeru zákona o environmentálnom označovaní výrobkov 144 07.03.2001
212/2001 ku koncepcii spoločného obstarávania viacerých obstarávateľov 144 07.03.2001
213/2001 k návrhu opatrení, ktorými sa stanoví nový rámec pre činnosť poradných a koordinačných orgánov vlády v súlade s dokumentom Audit 144 07.03.2001
214/2001 k vyhodnoteniu Stratégie vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny a súboru opatrení na jej realizáciu I. etapa 144 07.03.2001
215/2001 k návrhu na zmenu zmluvných podmienok Mandátnej zmluvy na zabezpečenie vysporiadania časti pohľadávky Slovenskej republiky voči Ruskej federácii uzatvorenej medzi Ministerstvom financií SR a Devín bankou a.s. dňa 11. 8. 2000 predĺžením termínu na zabezpečenie vysporiadania pohľadávky 144 07.03.2001
216/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Vranov nad Topľou – časť Zubné stredisko Vranov nad Topľou 144 07.03.2001
217/2001 k harmonogramu opatrení na ďalší postup transformácie štátnych podnikov vodární a kanalizácií bezodplatným prevodom majetku štátu na obce 144 07.03.2001
218/2001 k návrhu úpravy žiackych časových cestovných lístkov týždenných a mesačných 144 07.03.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 24