Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
72/2018 k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR pre Múzeum židovskej kultúry v Seredi 86 31.01.2018
71/2018 k návrhu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci mestu Košice na projekt Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 1. časť 86 31.01.2018
70/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov 86 31.01.2018
69/2018 k návrhu na zrušenie bodu B.25. z uznesenia vlády SR č. 531 z 30. septembra 2015 86 31.01.2018
68/2018 k návrhu na zrušenie a doplnenie niektorých úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky 86 31.01.2018
67/2018 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2018 86 31.01.2018
66/2018 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 86 31.01.2018
65/2018 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie 86 31.01.2018
64/2018 k návrhu zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov – nové znenie 86 31.01.2018
63/2018 k návrhu na poverenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udeľovať čestné štátne tituly v oblasti športu 86 31.01.2018
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 14