Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
138/2018 k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rýchlostné cesty a zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 476 z 12. októbra 2016 96 28.03.2018
137/2018 k návrhu na dodatočné schválenie účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na zasadnutí Európskej rady dňa 22. marca 2018 v Bruseli 96 28.03.2018
136/2018 k návrhu na zrušenie a doplnenie niektorých úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky 96 28.03.2018
135/2018 k Návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2018 96 28.03.2018
134/2018 k Správe o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2017 96 28.03.2018
133/2018 k Východiskám Slovenskej republiky pre rokovania o viacročnom finančnom rámci Európskej únie po roku 2020 96 28.03.2018
132/2018 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o výstavbe cestného hraničného mosta cez rieku Jelešňa medzi obcami Trstená a Chyžné na slovensko-poľskej štátnej hranici 96 28.03.2018
131/2018 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o mieste prepojenia rýchlostnej cesty R4 s rýchlostnou cestou S19 medzi obcami Vyšný Komárnik a Barwinek 96 28.03.2018
130/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky – nové znenie 96 28.03.2018
129/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov – nové znenie 96 28.03.2018
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 18