Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
121/2018 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Saudskoarabským kráľovstvom o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku 96 28.03.2018
136/2018 k návrhu na zrušenie a doplnenie niektorých úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky 96 28.03.2018
128/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad 96 28.03.2018
130/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky – nové znenie 96 28.03.2018
129/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov – nové znenie 96 28.03.2018
135/2018 k Návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2018 96 28.03.2018
134/2018 k Správe o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2017 96 28.03.2018
133/2018 k Východiskám Slovenskej republiky pre rokovania o viacročnom finančnom rámci Európskej únie po roku 2020 96 28.03.2018
Stránka: 2 z 2 / Záznamy: 11 - 18 z 18