Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
190/2018 k návrhu zjednodušenia procesov administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb (debyrokratizácia štátu) 100 20.04.2018
189/2018 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 100 20.04.2018
188/2018 k návrhu na odvolanie generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a na vymenovanie generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky – nové znenie 100 20.04.2018
187/2018 k návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii na stavbu Vybudovanie strategického parku Haniska 100 20.04.2018
186/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 309/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel v znení neskorších predpisov - nové znenie 100 20.04.2018
185/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov - nové znenie 100 20.04.2018
184/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2006 Z. z. o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel - nové znenie 100 20.04.2018
183/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek 100 20.04.2018
182/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov - nové znenie 100 20.04.2018
181/2018 k návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania - nové znenie 100 20.04.2018
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 25