Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
239/2018 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie 106 23.05.2018
240/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách - nové znenie 106 23.05.2018
241/2018 k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa 106 23.05.2018
242/2018 k Správe o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2017 106 23.05.2018
243/2018 k Dodatoku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2018 106 23.05.2018
244/2018 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov - nové znenie 106 23.05.2018
245/2018 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov 106 23.05.2018
246/2018 k návrhu zákona o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre 106 23.05.2018
247/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov - nové znenie 106 23.05.2018
248/2018 k Programu prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2014 - 2020) – aktualizácia 106 23.05.2018
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 17