Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
268/2018 k Správe za rok 2017 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2019 109 06.06.2018
263/2018 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2017 109 06.06.2018
267/2018 k Správe o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2017 109 06.06.2018
272/2018 k Prevencii a manažmentu právnych sporov proti SR - východiská - VYHRADENÉ odtajnené 109 06.06.2018
271/2018 k Návrhu Protokolu, ktorým sa dopĺňa a predlžuje Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci 109 06.06.2018
270/2018 k návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania 109 06.06.2018
261/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019 109 06.06.2018
265/2018 k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR 109 06.06.2018
264/2018 k návrhu na uzavretie akčného plánu slovensko-francúzskeho strategického partnerstva na roky 2018 – 2022 109 06.06.2018
262/2018 k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov v zmysle bodu C.2. uznesenia vlády SR č. 204 z 3. mája 2018 109 06.06.2018
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 13