Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
476/2018 k návrhu systemizácie profesionálnych vojakov a limitu počtu zamestnancov Vojenského spravodajstva na rok 2019 v kapitole štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky 123 10.10.2018
475/2018 k návrhu systemizácie policajtov v štátnej službe a návrhu limitu počtu zamestnancov na rok 2019 v kapitole štátneho rozpočtu Slovenská informačná služba 123 10.10.2018
474/2018 k Návrhu rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2019 123 10.10.2018
473/2018 k Stratégii pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike 123 10.10.2018
472/2018 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1087) 123 10.10.2018
471/2018 k návrhu na zmenu poverenia vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov 123 10.10.2018
470/2018 k návrhu na zmenu poverenia vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2019, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov 123 10.10.2018
469/2018 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc 123 10.10.2018
468/2018 k Štatútu Ministerstva obrany Slovenskej republiky 123 10.10.2018
467/2018 k Návrhu na zrušenie úlohy č. 1 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018 123 10.10.2018
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 24