Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
525/2018 k Informácii o opatreniach na posilnenie uplatnenia marginalizovaných skupín na trhu práce 129 20.11.2018
524/2018 k Návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 490 z 24. októbra 2018 129 20.11.2018
523/2018 k Návrhu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci spoločnosti GA Drilling, a. s. 129 20.11.2018
522/2018 k Návrhu na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci uzatvorenej medzi Ministerstvom financií SR a Agentúrou pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 129 20.11.2018
521/2018 k Návrhu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 129 20.11.2018
520/2018 k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady (čl. 50) dňa 25. novembra 2018 v Bruseli 129 20.11.2018
519/2018 k Dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2018 129 20.11.2018
518/2018 k návrhu Zásad postupu pri uskutočňovaní zahraničných stykov 129 20.11.2018
517/2018 k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 24. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, 14. konferencii zmluvných strán Kjótskeho protokolu a 1. konferencii strán slúžiacej ako stretnutie strán Parížskej dohody, Katovice, Poľsko, 2. - 14. december 2018 129 20.11.2018
516/2018 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 129 20.11.2018
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 20