Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
21/2019 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov 134 09.01.2019
20/2019 k návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 134 09.01.2019
19/2019 k Dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na január 2019 134 09.01.2019
18/2019 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 134 09.01.2019
17/2019 k Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2018 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2019 134 09.01.2019
16/2019 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu 134 09.01.2019
15/2019 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití a o spôsobe a lehotách jeho úhrady 134 09.01.2019
14/2019 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 134 09.01.2019
13/2019 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov 134 09.01.2019
12/2019 k Návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1164) 134 09.01.2019
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 21