Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
188/2019 k Programu stability Slovenskej republiky na roky 2019 až 2022 152 17.04.2019
187/2019 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 152 17.04.2019
186/2019 k návrhu na zvolenie dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 152 17.04.2019
185/2019 k návrhu Opatrení na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku vrátane dodávateľskej siete 152 17.04.2019
184/2019 k návrhu na odvolanie a menovanie člena Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie 152 17.04.2019
183/2019 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2018 152 17.04.2019
182/2019 k návrhu zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 152 17.04.2019
181/2019 k návrhu pravidiel, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania 152 17.04.2019
180/2019 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 152 17.04.2019
179/2019 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 152 17.04.2019
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 27