Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
291/2019 k Dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na jún 2019 160 12.06.2019
290/2019 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 160 12.06.2019
289/2019 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 160 12.06.2019
288/2019 k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Jaroslava Pašku a Tibora Bernaťáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1476) 160 12.06.2019
287/2019 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1482) 160 12.06.2019
286/2019 k Povinnosti prednostne pristupovať k platným a účinným centrálnym IKT zmluvám 160 12.06.2019
285/2019 k Výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 - 2021 160 12.06.2019
284/2019 k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2018 kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 160 12.06.2019
283/2019 k Návrhu odpovede vlády Slovenskej republiky na Správu pre vládu Slovenskej republiky o návšteve Slovenskej republiky, ktorú uskutočnil Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) 19. marca až 28. marca 2018 160 12.06.2019
282/2019 k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 41. zasadnutí Konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo v Ríme 22. - 29. júna 2019 160 12.06.2019
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 13