Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
311/2019 k príprave podujatí k 30. výročiu Nežnej revolúcie 161 19.06.2019
310/2019 k návrhu nominácie kandidáta Slovenskej republiky Maroša Šefčoviča za člena Európskej komisie 161 19.06.2019
309/2019 k návrhu na doplnenie členov Rady Slovenského pozemkového fondu 161 19.06.2019
308/2019 k Informácii o možnostiach financovania rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce pod 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách pod 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike pre roky 2020 - 2030 161 19.06.2019
307/2019 k návrhu na 2. zmenu rozpočtu Environmentálneho fondu na rok 2019 161 19.06.2019
306/2019 k Dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na jún 2019 161 19.06.2019
305/2019 k Správe o priebehu a výsledkoch XIV. zasadnutia Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín 161 19.06.2019
304/2019 k Plánu obnovy relevantných budov 2019 161 19.06.2019
303/2019 k Správe o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2018 161 19.06.2019
302/2019 k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu a Štefana Zelníka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1349) 161 19.06.2019
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 20