Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
312/2019 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Stropkov a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa 162 25.06.2019
313/2019 k zmene Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020, verzia 4.0 162 25.06.2019
314/2019 k Integrovanému regionálnemu operačnému programu 2014 – 2020, verzia 5.0 162 25.06.2019
315/2019 k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2019 162 25.06.2019
316/2019 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vzájomnom uznávaní vzdelania, kvalifikácie a akademických titulov 162 25.06.2019
317/2019 ku Koncepcii Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky do roku 2030 162 25.06.2019
318/2019 k návrhu na schválenie kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 162 25.06.2019
319/2019 k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady dňa 30. júna 2019 v Bruseli 162 25.06.2019
320/2019 k Návrhu plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na júl 2019 162 25.06.2019