Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
18704/2010 204 26.04.2010
1402/2002 k zmene nositeľa úloh investora ...– DÔVERNÉ 13 18.12.2002
1401/2002 k návrhu na úpravu rozhodnutia vlády č. 898/2002 o privatizácii 49 % majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť so sídlom vo Zvolene 13 18.12.2002
1400/2002 k návrhu na úpravu rozhodnutia vlády č. 545/2002 o privatizácii 49 % majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Slovenská autobusová doprava Humenné, akciová spoločnosť so sídlom v Humennom 13 18.12.2002
1399/2002 k návrhu na preklasifikovanie programov č. 02V, č. 02W a č. 037 Úradu vlády SR na medzirezortné programy 13 18.12.2002
1398/2002 k návrhu na uzavretie Memoranda o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a Slovenskou republikou o účasti Slovenska v programe Spoločenstva Finančný nástroj pre životné prostredie (LIFE) 13 18.12.2002
1397/2002 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 13 18.12.2002
1396/2002 k návrhu na povolenie prekročiť limit výdavkov kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2002 v sume 5 mil. Sk nad rámec rozpočtového limitu výdavkov na rok 2002 z dôvodu skutočne dosiahnutých vyšších príjmov 13 18.12.2002
1395/2002 k návrhu na prevzatie štátnej záruky za úver pre Železnice SR poskytnutý Československou obchodnou bankou, a. s. zahraničnou pobočkou v SR pre zabezpečenie pokračovania realizácie investičných programov v objeme 2 100 000 000 Sk 13 18.12.2002
1394/2002 k návrhu na odvolanie a voľbu viceprezidenta prezídia a členov prezídia Fondu národného majetku SR 13 18.12.2002
Stránka: 1 z 1879 / Záznamy: 1 - 10 z 18786