Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
183/2001 k územnému plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj – zmeny a doplnky roku 2000 143 28.02.2001
182/2001 k analýze a návrhu systému financovania telesnej kultúry - koncepcia 143 28.02.2001
181/2001 k správe o plnení Koncepcie vzdelávania pracovníkov štátnej správy v rámci integračného procesu za obdobie roka 2000 143 28.02.2001
180/2001 k návrhu zákona o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 143 28.02.2001
179/2001 k návrhu zákona o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. 143 28.02.2001
178/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 143 28.02.2001
177/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov 143 28.02.2001
176/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedeckej a technickej spolupráci 142 21.02.2001
175/2001 k návrhu na odvolanie JUDr. Vladimíra Gecelovského, CSc. z funkcie vedúceho úradu Ministerstva obrany SR 142 21.02.2001
174/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov 142 21.02.2001
Stránka: 1668 z 1686 / Záznamy: 16671 - 16680 z 16852