Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
748/2001 k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2001 169 15.08.2001
747/2001 Správa z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR, splatných v I. štvrťroku 2001, so zameraním na kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR k „Návrhu opatrení, ktoré stanovujú spôsob prístupu k informáciám v súlade s dokumentom AUDIT a so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám“ 169 15.08.2001
746/2001 k návrhu transformácie Správy služieb diplomatickému zboru na akciovú spoločnosť so 100% majetkovou účasťou štátu 169 15.08.2001
745/2001 k návrhu na vyslanie jednotky Armády Slovenskej republiky do spoločného česko-slovenského práporu v rámci síl KFOR 169 15.08.2001
744/2001 k postupu a kritériám na uvoľňovanie prostriedkov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR rodinám postihnutým povodňami v júli 2001 169 15.08.2001
743/2001 k návrhu na riešenie úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 483 z 30. mája 2001 169 15.08.2001
742/2001 k návrhu na zmenu znenia úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 855 z 25. októbra 2000 k návrhu na riešenie havarijnej situácie na skládke popolovín v okrese Myjava 169 15.08.2001
741/2001 k návrhu na určenie platových náležitostí splnomocnenkyni vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny 169 15.08.2001
740/2001 k návrhu na zmenu vo funkcii hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky 169 15.08.2001
739/2001 k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom v Juhoslovanskej zväzovej republike 30. a 31. augusta 2001 169 15.08.2001
Stránka: 1722 z 1796 / Záznamy: 17211 - 17220 z 17956