Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
478/2019 ku Koncepcii rozvoja a realizácie zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike 175 02.10.2019
477/2019 k návrhu na uzavretie Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a poskytovaniu služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (CETS 218) 175 02.10.2019
499/2019 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Muehlbauer Automation s. r. o., IČO: 51 952 491, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Nitra, okres Nitra 176 09.10.2019
498/2019 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Porsche Werkzeugbau s. r. o., IČO: 47 258 152, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Horná Streda, okres Nové Mesto nad Váhom 176 09.10.2019
497/2019 k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na zasadnutí Európskej rady v dňoch 17. - 18. októbra 2019 v Bruseli 176 09.10.2019
496/2019 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 176 09.10.2019
495/2019 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 176 09.10.2019
494/2019 k Návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2017 kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 176 09.10.2019
513/2019 k návrhu systemizácie policajtov v štátnej službe a návrhu limitu počtu zamestnancov na rok 2020 v kapitole štátneho rozpočtu Slovenská informačná služba 177 14.10.2019
512/2019 k návrhu systemizácie profesionálnych vojakov a limitu počtu zamestnancov Vojenského spravodajstva na rok 2020 v kapitole štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky 177 14.10.2019
Stránka: 1723 z 1796 / Záznamy: 17221 - 17230 z 17956