Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
705/2001 k návrhu účasti delegácie SR na Svetovej konferencii proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a súvisiacej intolerancii (JAR, 31. augusta až 7. septembra 2001) 168 18.07.2001
704/2001 k vyhodnoteniu stavu aproximácie práva Slovenskej republiky s právom Európskej únie a správa o činnosti Centrálnej prekladateľskej jednotky za rok 2000 168 18.07.2001
703/2001 k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 17/2001 k 11. júlu 2001 a aktualizácii uznesenia vlády SR č. 17/2001 v súlade s bodom B.2 uznesenia vlády SR č. 492/2001 168 18.07.2001
702/2001 k analýze požiadaviek na zabezpečenie administratívnych potrieb a nových inštitúcií súvisiacich s implementáciou práva EÚ 168 18.07.2001
701/2001 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2001 168 18.07.2001
700/2001 k informácii o dohodnutom dovoze špeciálnej techniky a materiálu ... 168 18.07.2001
699/2001 k návrhu zníženia počtov bojových obrnených vozidiel na dosiahnutie stanovených limitov pre SR v zmysle Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe 168 18.07.2001
698/2001 k vojenskej stratégii Slovenskej republiky 168 18.07.2001
697/2001 k návrhu na určenie odmeny predsedovi úradu, podpredsedovi rady a členom rady Úradu pre finančný trh za I. polrok 2001 - NEZVEREJNENÉ ! 168 18.07.2001
696/2001 k návrhu na vymenovanie predsedu, podpredsedov a vedeckého sekretáraSlovenskej akadémie vied 168 18.07.2001
Stránka: 1725 z 1795 / Záznamy: 17241 - 17250 z 17943