Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1152/2003 k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu slovenskej časti zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky spolupráce v oblastiach patriacich do pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, vytvorenej v zmysle Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky z 24. novembra 1998 o vytvorení mechanizmu slúžiaceho napomáhaniu plnenia Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou podpísanej 19. marca 1995 v Paríži 61 02.12.2003
1152/2002 k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z. 4 30.10.2002
1152/2001 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 238/2001 Z.z. Colný zákon 191 06.12.2001
1153/2004 Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností 111 01.12.2004
1153/2003 k návrhu kritérií na funkcie prednostov krajských úradov a prednostov obvodných úradov a zásad postupu navrhovania kandidátov na funkcie prednostov krajských úradov a prednostov obvodných úradov 61 02.12.2003
1153/2002 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z. 4 30.10.2002
1153/2001 k návrhu na zmenu, zrušenie a doplnenie niektorých Projektov na kultúrne aktivity – rok 2001 schválených uzneseniami vlády SR č. 116/2001 a 628/2001 191 06.12.2001
1154/2004 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností 111 01.12.2004
1154/2003 k projekt oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení - 2. fáza - NESPRÍSTUPŇOVAŤ 61 02.12.2003
1154/2002 k návrhu zákona, ktorým sa menia zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady 4 30.10.2002
Stránka: 1729 z 1781 / Záznamy: 17281 - 17290 z 17802