Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
518/2001 k ďalšiemu postupu SR vo veci sťažnosti I. M. proti SR podanej Výboru OSN pre ľudské práva 163 13.06.2001
517/2001 k správe o priebehu a výsledkoch 6. stretnutia Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii na úrovni zástupcov ministrov zahraničných vecí (17. mája 2001, Brusel) 163 13.06.2001
516/2001 k návrhu na vyslanie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na Maltu 18. a 19. júna 2001 163 13.06.2001
515/2001 k správe o výsledku posúdenia dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou 163 13.06.2001
514/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 163 13.06.2001
513/2001 k návrhu vlády na zmenu vládneho návrhu zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 924), vládneho návrhu zákona o verejnej službe (tlač 925) a vládneho návrhu zákona Zákonník práce (tlač 926) 163 13.06.2001
512/2001 k návrhu rokovacieho poriadku vlády SR a smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR 163 13.06.2001
511/2001 k návrhu zmien predpisov v nadväznosti na pripomienkové konanie k materiálom vlády SR v súlade s dokumentom Audit 163 13.06.2001
510/2001 k návrhu transformácie Konsolidačnej banky Bratislava, š.p.ú. 163 13.06.2001
509/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády SR č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany SR v znení neskorších predpisov 163 13.06.2001
Stránka: 1731 z 1782 / Záznamy: 17301 - 17310 z 17816