Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
297/2001 k návrhu zákona o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru 149 04.04.2001
296/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z.z. 149 04.04.2001
295/2001 k návrhu zákona o Železničnej spoločnosti, akciovej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z.z. 149 04.04.2001
293/2001 k návrhu zákona o samospráve vyšších územných celkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o samosprávnych krajoch) 150 01.04.2001
292/2001 k návrhu na zabezpečenie finančných prostriedkov pre Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru na úhradu niektorých nákladov súvisiacich s prípravou a zabezpečením IX. výročného kongresu Eurochambres v Bratislave 18. a 19. októbra 2001 148 28.03.2001
291/2001 k návrhu na poskytnutie mimoriadnych finančných prostriedkov na zabezpečenie účasti výpravy SR na XIX. zimných olympijských hrách a VIII. zimných paralympijských hrách v Salt Lake City 148 28.03.2001
290/2001 k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády na čiastočné odškodnenie najvážnejšie postihnutých obetí dopravnej nehody ministra spravodlivosti Slovenskej republiky zo dňa 15. 12. 2000 148 28.03.2001
289/2001 k návrhu na udelenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Slovenskú autobusovú dopravu, štátny podnik Prešov 148 28.03.2001
288/2001 k návrhu Ministerstva financií SR na prevzatie štátnych záruk za záväzky Fondu národného majetku SR vyplývajúce z úverových zmlúv medzi Fondom národného majetku SR, Credit Suisse First Boston (Europe) Limited, Chase Manhattan Bank Luxembourg S.A. a ostatnými v nich vymenovanými stranami za účelom úhrady záväzkov Ministerstva financií SR v súvislosti s úvermi poskytnutými Vodohospodárskej výstavbe, š.p. Bratislava a na výplatu dlhopisov Fondu národného majetku SR vydaných podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 148 28.03.2001
287/2001 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády SR Pálovi Csákymu 148 28.03.2001
Stránka: 1767 z 1796 / Záznamy: 17661 - 17670 z 17956