Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
198/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 114/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z.z. 143 28.02.2001
197/2001 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2001 143 28.02.2001
196/2001 k vyhodnoteniu plnenia koncepcie rozvoja šifrovej ochrany informácií v Slovenskej republike za roky 1994-2000 - PRÍSNE TAJNÉ 143 28.02.2001
195/2001 k správe z kontroly realizácie vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 27/1995 Z.z. o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 268/1998 Z.z. a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 75/1995 Z.z. o zabezpečovaní evakuácie v znení vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 269/1998 Z.z. vo vybraných orgánoch štátnej správy SR 143 28.02.2001
194/2001 k návrhu na delimitáciu systemizovaného miesta na zabezpečenie agendy cezhraničnej spolupráce na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 143 28.02.2001
193/2001 k správe o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Štefčo Vodeničiarov v. Slovenská republika 143 28.02.2001
192/2001 k informácii o vynútiteľnosti práva, najmä rodinného práva v rodinnoprávnych veciach s cudzím prvkom 143 28.02.2001
191/2001 k návrhu odpustenia cla a dovoznej prirážky pri nákupe lietadla 143 28.02.2001
190/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik – časť Košice, Jarmočná ul. č. 5 – Sklad č. 14 143 28.02.2001
189/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik – časť Poprad – Veľká, Gagarinova ul., Rekreačná chata 143 28.02.2001
Stránka: 1768 z 1787 / Záznamy: 17671 - 17680 z 17867