Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
174/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov 142 21.02.2001
173/2001 k návrhu legislatívneho zámeru zákona o finančnej kontrole vo verejnej správe 142 21.02.2001
172/2001 k priebežnej správe o stave prípravy novely zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov na základe dokumentu „Audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti“ 142 21.02.2001
171/2001 k návrhu dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2001 142 21.02.2001
170/2001 k návrhu koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, skúšobníctva a posudzovania zhody 142 21.02.2001
169/2001 k správe o plnení úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 753/1999 142 21.02.2001
168/2001 k návrhu na úhradu dobrovoľného príspevku vlády Slovenskej republiky do Populačného Fondu OSN 142 21.02.2001
167/2001 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov 142 21.02.2001
166/2001 k návrhu integrácie hospodárenia Štátneho fondu cestného hospodárstva do kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 142 21.02.2001
165/2001 k návrhu na stanovenie bezpečnostných stupňov ohrozenia a pravidiel pri preprave určených ústavných činiteľov Slovenskej republiky a zahraničných predstaviteľov 142 21.02.2001
Stránka: 1778 z 1795 / Záznamy: 17771 - 17780 z 17943