Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
488/2020 k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálového transferu poskytnutého Výskumnému ústavu vodného hospodárstva v roku 2019 32 12.08.2020
487/2020 k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 32 12.08.2020
486/2020 k Hodnotiacej správe o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 za rok 2019 32 12.08.2020
485/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov 32 12.08.2020
484/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov 32 12.08.2020
483/2020 k Návrhu Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici podpísanej 14. septembra 2017 v Budapešti 32 12.08.2020
482/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 32 12.08.2020
512/2020 k Stanovisku vlády Slovenskej republiky k situácii v Bielorusku 33 19.08.2020
511/2020 k návrhu na zaslanie podkladov k analýze právnych, konzultačných a iných služieb 33 19.08.2020
510/2020 k návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov ozbrojených síl Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia výcviku a poradenstva ozbrojených síl Slovenskej republiky 33 19.08.2020
Stránka: 1787 z 1805 / Záznamy: 17861 - 17870 z 18049