Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
180/2001 k návrhu zákona o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 143 28.02.2001
179/2001 k návrhu zákona o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. 143 28.02.2001
178/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 143 28.02.2001
177/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov 143 28.02.2001
176/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedeckej a technickej spolupráci 142 21.02.2001
175/2001 k návrhu na odvolanie JUDr. Vladimíra Gecelovského, CSc. z funkcie vedúceho úradu Ministerstva obrany SR 142 21.02.2001
174/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov 142 21.02.2001
173/2001 k návrhu legislatívneho zámeru zákona o finančnej kontrole vo verejnej správe 142 21.02.2001
172/2001 k priebežnej správe o stave prípravy novely zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov na základe dokumentu „Audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti“ 142 21.02.2001
171/2001 k návrhu dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2001 142 21.02.2001
Stránka: 1788 z 1805 / Záznamy: 17871 - 17880 z 18049