Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
39/2001 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku 137 17.01.2001
38/2001 k správe o stave implementácie Dohovoru o zákaze chemických zbraní v SR a plnení záväzkov SR vyplývajúcich z uvedeného dohovoru 137 17.01.2001
37/2001 k návrhu koncepcie rozvoja kombinovanej dopravy s výhľadom do roku 2010 137 17.01.2001
36/2001 k analýze súčasnej právnej úpravy pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky a návrh opatrení na skrátenie a odformalizovanie konania pri udeľovaní a predlžovaní povolení na pobyt pre cudzincov – hospodársky aktívne osoby – v súlade so zásadami uvedenými v kapitole I. bod 1.1. návrhu zlepšenia právneho a regulačného rámca na podporu podnikania a investícií 137 17.01.2001
35/2001 k správe o postupe realizácie transformácie štátnych podnikov vodární a kanalizácií a bezodplatného prevodu majetku štátu do vlastníctva obcí 137 17.01.2001
34/2001 k správe o podpísaní Memoranda o porozumení o využití Národného fondu pre ISPA 137 17.01.2001
33/2001 k analýze stavu licencií a povolení poskytovaných v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy 137 17.01.2001
32/2001 k Finančnému memorandu na rok 2000 pre účasť SR v horizontálnom programe EÚ: Program na podporu občianskej spoločnosti 137 17.01.2001
31/2001 k Finančnému memorandu Phare 2000 pre účasť SR v komunitárnych programoch: Program pre malé a stredné podniky a SAVE II v roku 2000 137 17.01.2001
30/2001 k Finančnému memorandu pre projekt programu ISPA pre rok 2000 „Čistenie odpadových vôd v Trenčíne – pravý breh“ 137 17.01.2001
Stránka: 1810 z 1813 / Záznamy: 18091 - 18100 z 18129