Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
21/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 66 13.01.2021
20/2021 k návrhu na uzavretie Dohody, ktorou sa mení Dohoda o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií 66 13.01.2021
19/2021 k návrhu na uzavretie Dohody, ktorou sa mení Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu 66 13.01.2021
18/2021 k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 66 13.01.2021
17/2021 k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 66 13.01.2021
28/2021 k návrhu na zvýšenie kapacít existujúcich mobilných odberových miest a zriadenie nových mobilných odberových miest prostredníctvom vyhlásenia verejného návrhu na uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri zriaďovaní a prevádzkovaní mobilných odberových miest na území Slovenskej republiky na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testu 67 15.01.2021
29/2021 k návrhu na použitie ozbrojených síl Slovenskej republiky na pomoc pri testovaní obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 68 16.01.2021
30/2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 69 17.01.2021
45/2021 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 618 z 30. septembra 2020 70 20.01.2021
44/2021 k návrhu na predĺženie trvania opatrení prijatých uznesením vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021 70 20.01.2021
Stránka: 1821 z 1831 / Záznamy: 18201 - 18210 z 18306