Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1087/2007 Nk návrhu na úpravu platových náležitostí predsedovi Úradu pre reguláciu železničnej dopravy 73 19.12.2007
747/2003 Nk návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael o vzájomnej pomoci v colných otázkach 44 20.08.2003
474/2002 Nk návrhu na zmenu určenia orgánov podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 218 09.05.2002
271/2006 Nk návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na brzdenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel 171 29.03.2006
824/2004 Nk návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 289/2004 Z. z., ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol 97 25.08.2004
1017/2006 Nk návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 14. a 15. decembra 2006 23 06.12.2006
815/2004 Nk návrhu zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 96 19.08.2004
150/2007 Nk návrhu zákona o uznávaní odborných kvalifikácií 33 28.02.2007
531/2008 Nk návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 106 20.08.2008
257/2005 Nk návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 126 06.04.2005
Stránka: 1821 z 1830 / Záznamy: 18201 - 18210 z 18299