Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
106/2021 k návrhu na odvolanie zástupcu hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky a na vymenovanie hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky 80 24.02.2021
105/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 80 24.02.2021
104/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 80 24.02.2021
103/2021 k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR 80 24.02.2021
102/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Dozornej rady Exportno-importnej banky SR 80 24.02.2021
101/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 80 24.02.2021
100/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 80 24.02.2021
99/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov 80 24.02.2021
121/2021 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 97 z 18. februára 2021 81 25.02.2021
123/2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 82 28.02.2021
Stránka: 1830 z 1840 / Záznamy: 18291 - 18300 z 18392